De ‘Regeling Wijkbudgetten’ is door de gemeente Enschede in het leven geroepen om een grotere betrokkenheid en deelname van bewoners aan de leefbaarheid in hun omgeving  te bevorderen. Dit gebeurt onder een algemenere benaming “Jij maakt de Buurt”.

Voor de uitvoering van de regeling in de wijk Helmerhoek  is het Projectteam Wijkbudgetten verantwoordelijk. Op deze pagina vindt u in grote lijnen hoe en waarvoor u uit het wijkbudget een bijdrage kunt aanvragen.

Vraag wijkbudget aan via projectteamhelmerhoek@hotmail.com of gebruik het formulier.

Gemeentelijke regels

Omdat het om gemeenschapsgeld gaat heeft de gemeente enkele basisregels opgesteld (de zogenaamde politiek bestuurlijke kaders). Een aanvraag moet binnen één of meerdere van deze kaders te plaatsen zijn. Deze kaders zijn ruim opgesteld om zoveel mogelijk ruimte overlaten voor de creativiteit van de bewoners/aanvragers.

 • Het bevorderen van arbeidsparticipatie
 • Een schone en hele* leefomgeving.
 • Het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken
 • Het stimuleren van duurzaam gedrag
 • Het bevorderen van de leefbaarheid
 • Het bevorderen van de sociale samenhang.

*met heel bedoelen we: de technische staat van onderdelen in de openbare ruimte

Daarnaast zijn er nog een aantal spelregels.

 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving
 • Het idee mag niet leiden tot structurele bijdragen door de gemeente
 • Het initiatief dient geen privé belang
 • Bewoners fungeren als opdrachtgever|
 • Er is aantoonbaar draagvlak in de buurt
 • Het idee moet haalbaar zijn
 • Het idee moet buiten de reguliere activiteiten van gemeente en coöperaties valen

De hoogte van de bijdrage

Het budget dat de Helmerhoek beschikbaar heeft, is vastgesteld op basis van onder meer het inwoneraantal en bedraagt op dit moment € 38.550,- per jaar. Dit lijkt veel, maar in 2017 is dit hele bedrag nagenoeg opgegaan. Dit houdt in dat elke aanvraag kritisch wordt bekeken en het voor kan komen dat niet alle aanvragen voor de volle 100% kunnen worden gehonoreerd. Over de hoogte van de bijdrage beslist de het projectteam.

Het projectteam

Het projectteam bestaat geheel uit bewoners van de wijk Helmerhoek.
Zij zijn geheel zelfstandig in hun beslissing om al dan niet een bijdrage toe te kennen aan de binnengekomen aanvragen. Uiteraard dienen daarbij de kaders en spelregels als uitgangspunt.

De wijkbeheerder en de gemeentelijke gebiedsregisseur adviseren het projectteam, zeker als het gaat om aanvragen die betrekking hebben op de openbare ruimte (bv een speelplek) Zij hebben bij het besluit echter geen stem.

Procedure

Als u een idee heeft waarvoor u een bijdrage wilt vragen uit het wijkbudget dan kunt u dat op verschillende manieren aanpakken:

• U dient een aanvraag in via de gemeentelijke website “Jij maakt de Buurt. Deze aanvragen worden doorgestuurd naar het projectteam en die stuurt u dan het officiële aanvraagformulier toe.
• U neemt rechtstreeks contact op met het projectteam (projectteamhelmerhoek@hotmail.com) en krijgt dan het aanvraag formulier toegestuurd.
• U kijkt op de website www.helmerhoek.nl onder het kopje wijkbudgetten en vult online het aanvraagformulier in.

Tijdens de eerstvolgende vergadering van het projectteam wordt uw aanvraag dan besproken. In verreweg de meeste gevallen zal een aanvraag moeten zijn voorzien van handtekeningen van andere bewoners, dit om het draagvlak in de buurt aan te kunnen tonen.

Hoeveel handtekeningen dat zijn hangt steeds af van het soort aanvraag en het effect van de aanvraag op medebewoners. Ook kan het projectteam besluiten om de aanvragers uit te nodigen om een toelichting op hun aanvraag te komen geven.

Na de beoordeling van elke aanvraag volgt een schriftelijke toekenning of afwijzing. De gemeente Enschede draagt dan verder zorg voor de uitbetaling van een eventueel toegekend bedrag. Zorg er altijd voor dat u uw aanvraag ruim voor de geplande activiteit indient, dan kunnen we de hele procedure op tijd afronden.

Verantwoording

Elk toegekend bedrag zal moeten worden verantwoord met rekeningen/bonnetjes. Ook vragen wij om enkele foto’s en soms ook om een kort verslag.

Hulp

Het projectteam kan de aanvragers zo nodig helpen met het leggen van contacten (bijvoorbeeld met gemeenten, instanties, verenigingen of ondernemers). Het initiatief daarvoor ligt echter altijd bij de aanvragers. Geen (re)actie betekent dat de aanvraag niet door gaat. Meer weten of een aanvraag indienen: mail naar projectteamhelmerhoek@hotmail.com