1. Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek
De voorzitter opent om precies 19:30 uur de bijeenkomst van het wijkplatform Helmerhoek en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Notulen van de bijeenkomst, gehouden op 26november 2019
Geen op en/of aanmerkingen op de bovenstaandenotulen. Goed gekeurd.

3 Mededelingen (ingekomen stukken/lopende zaken)
Ingekomen stukken:

• Informatiebord Helmerhoek: Het informatiebord dient ervoor om alle zaken die de wijk aangaan, dat deze infoverstrekking in het informatiebord opgehangen kunnen worden. De locatie van het informatiebord is/komt tussen de gymzaal en het wijkcentrum. Het bestuur van het Wijkplatform heeft hiervan de sleutel. Het bord staat klaar en zou spoedig geplaatst kunnen worden.
• Beheerder openbaar groen: Andre Hardiek gaat ons verlaten als beheerder en Jaap Beumer neemt zijn functie over. Wij wensen Jaap Beumer veel succes bij deze taak.
• Aanvragen wijkbudgetten: Voor alle duidelijkheid alle aanvragen boven de 1500 Euro worden besproken tijdens de bijeenkomsten van het wijkplatform en het wijkplatform heeft hierin alleen adviesrecht. 
1. Om de Hoek Gekeken (Wijkkrant): Oplage is 5000 kranten, verspreiding 10 maal per jaar en de aanvraag is voor 4.000 Euro. Door de bijeenkomst waren er geen tegengeluiden om een negatief advies af te geven.
2. Kaartclub: Kaartclub vraagt een bedrag van 1.500 Euro aan, dit bedrag is voor de huur. Verder vraagt de kaartclub een contributie aan van 8 euro per persoon aan hun leden. 2 wijkbewoners stellen dat/of het huurbedrag van het pand veel te duur is, en verder wordt er gesteld dat, een vereniging zichzelf eigenlijk zou moeten kunnen bedruipen. Over de totale huur van het pand is al vaker gesproken en hier kunnen we stellen dat het wijkcentrum niet exploitabel te krijgen is.
3. Het Noaberschap: Het totaalbedrag voor het Noaberschap bedraagt 5015.25 Euro en wordt ingezet voor 6 activiteiten. Een deel hiervan is de huur wederom voor het pand, en wanneer er een uitbreiding van de huiskamer plaats vindt, dan wordt het totaal huurbedrag 1.935 Euro. Ook hier enige geluiden vanuit de bijeenkomst, waarom Line-dance en het naai-café geen contributie betalen, enige geluiden uit de bijeenkomst zijn dat een line-dance en het naai-café wel contributie kunnen betalen. Linda geeft hierbij aan dat bij line-dance contributie gevraagd gaat worden en waarom zou dit uit het wijkbudgetten betaald moeten worden, er zijn tal van voorbeelden te noemen van hobbyverenigingen die zelf contributie vragen. Leden/wijkbewoners zouden hieraan toch contributie kunnen betalen. Daarnaast wordt er nog gesteld waarom een hobbyclub zichzelf niet kan onderhouden.
4. Kerstverlichting: Hiervoor is een aanvraag gedaan voor 2.005,70 Euro, deze verlicht is voor de achterzijde van W.C. Dit was ook een aanvraag die nog open stond van 2019. Deze aanvraag is gedaan door de AH. Hiervan wordt gezegd dat het wel een leuke sfeer in de wijk brengt.

Mededelingen, lopende zaken:• 
Veiligheid Fietstunnels zuid Enschede:
Tijdens deze bijeenkomst is er een afvaardiging van de buurtwacht fietstunnels aanwezig (Huub Filart heeft laten weten niet aanwezig te kunnen zijn bij deze bijeenkomst). Verder valt er te vermelden dat de Burgemeester van Enschede hierin een negatief advies heeft afgegeven omtrent het plaatsen van camera’s, dit heeft tijdelijk geleid, dat de buurtwacht even niet heeft gepost bij de beide tunnels. Verder zijn er natuurlijk wel positieve ontwikkelingen te melden, doordat inmiddels bosschages zijn gesnoeid waardoor er meer overzicht is gekomen, tevens zijn er een aantal lantaarnpalen bij geplaatst om de locaties van de tunnels beter te verlichten. Daarnaast wordt nu een gesprek met de burgermeester gepland (Datum wordt nog nader bepaald). Verder wordt eraan gegeven dat er bij de bewoners een goede respons aanwezig is en zij de buurtwacht verder steunen. Daarnaast wordt door de Burgemeester onderzoeken aangevraagd omdat er in Rotterdam, Den haag en Utrecht al met mobiele camerabewaking wordt gewerkt. De buurtwacht gaat de komende weken de verschillende stadsdeelcommissie’ s en stadsdeelvergaderingen bezoeken om hun doelen verder te verwezenlijken. Het trieste is wel dat tijdens deze tijdelijke stop van de buurtwacht, zich toch weer een incident heeft voorgedaan. De buurtwacht is een tijdelijke oplossing en geen structurele oplossing. Dennis de Heusden geeft hierbij nogmaals aan dat alle zaken die gezien worden dat hiervan dan wel een melding maakt bij de politie. De voorzitter geeft aan dat wij als Wijkplatform op terug komen, wordt dus vervolgd
.• Kerstactie a.d.h.v. Enquête (AH-bonnen):Tijdens de Enquête die is gehouden bij het W.C., is de vraag gesteld, wat vinden bewoners waar de wijkbudgetten aan besteed moeten worden?
1. Speeltuinen/speeltoestellen
2. Wijkfeesten en uitjes
3. Activiteiten ouderen en jeugd
4. Buurt barbecues
5. Onderhoud groen en planten bakken
6. Kerstbomen en/of kerstverlichting
7. Bankjes en elektriciteitskasten beschilderen
8. Aankleding van de wijk

Daarnaast werden er nog tal van suggesties gegeven zoals:
Kruipgroep in de wijk,
Reanimatie,
plekken voor Otto’s,
iets ondernemen voor kinderen die het moeilijk hebben.
Als laatste suggestie kwam veiligheid algemeen nog aan bod. 
Verder zijn de 2 winnende Bewoners getrokken en deze hebben allebei de waardebon van 50 Euro gekregen tijdens de bijeenkomst.
• Toekomstbestendig wijkcentrum: Bestuur niet aanwezig, de voorzitter geeft aan dat de airco nu naar behoren werkt. Verder kunnen er zonneschermen geplaatst worden, deze dienen wel zelf betaald te worden. Daarnaast wordt er binnen kort onderhoud aan de lift gepleegd. Verder moet er een nieuw ontruimingsplan aan gemaakt worden, dit zou in samenwerking met de brandweer plaats vinden.
• Doelen WPF Helmerhoek:
1. Uitbreiding bestuur (aspirant bestuurslid Charlene Weusthof)
2. Veiligheid
3. Jeugd meer betrekken in de wijk
4. Het verbinden in de wijk
5. Kerstmarkt organiseren samen met AH
6. Toekomstbestendig wijkcentrum

4 Op de zeepkist;
• Heidi en Sonja zijn voornemens om de Game2play bus in te zetten in de zomer en daarmee de jeugd die veelal binnen zit, om die naar buiten te halen. Dit gaat dan in samenwerking met de wijkcoaches. Wordt vervolgd.

5 Rondvraag:
• Randy: Heeft 2 evenementen in de gymzaal gehouden voor de jeugd, deze evenementen waren voetbalgericht. Verder is Randy samen met Sportaal en andere partners nog aan het onderzoeken wat de jeugd binnen de wijk Helmerhoek wil. Is er een behoefte aan een hangplek en wat kunnen de jongeren bijdragen aan het maatschappelijk belang in de wijk. Ook talentontwikkeling is een punt om verder te bekijken.
• Jan Vloedbeld: Geeft aan dat hij de afgelopen maanden nogal wat overlast heeft ondervonden van jeugd in de wielerbaan. Deze jeugd hebben met enige regelmaat flink zwaar vuurwerk afgestoken. Jan geeft verder aan dat hij tijdens een wandelgang door het bos 2 magazijnen met kogels heeft gevonden en dit geeft hem toch wel enige zorgen omdat er waarschijnlijk zaken gebeuren die niet door het daglicht gezien konden worden. Daarnaast heeft zijn zoon ook al eens 24 wietplanten aan de rand van het bos weggetrokken, ook spuiten zijn er al gevonden, dit baart best wel veel zorgen omdat er ook kleine kinderen in het bos spelen.Daarom zou het goed zijn dat er wel camerabewaking rondom de tunnels plaats vindt, waardoor de tunnels een soort buffer vormen. Dit heeft Jan bij de wijkregiseur en bij de politie aangegeven. Verder heeft Jan een vraag met betrekking tot de eikenprocessierups en wat de gemeente Enschede hier voor dit jaar aan gaat doen.
• Bert: Voor het Noaberschap geeft Bert aan dat er bij het Oranjefonds subsidies aan te vragen zijn voor verschillende activiteiten. Deze moeten uiteraard wel voldoen aan verschillende regelgevingen. Verder vraagt Bert wat de status is van de beheerder Wijkcentrum, dit omdat hij nu ook niet aanwezig is. Hij is afwezig vanwege een ziek kind.• Niels: Scouting is dit jaar 75 jaar oud en de scouting gebruikte altijd speelatributen van Sport en Spel. Linda geeft aan om contact op te nemen bij de smily velden van Wesselerbrink en Stroinkslanden.
• Tiny: Heeft een vraag die betrekking heeft op een wijkfeest. Dit is wat Jenne van der Velde op Facebook geplaatst. Hierover is nog geen concreet antwoord op te geven.
• Charlene: Big smile for a child. Kinderen worden dan rondgereden door motoren en/of trikes.  Hiervoor zou ze dan wel een collectebus bij het wijkcentrum neer willen zetten. Dit is een initiatief die door het hele land collecteert 

6 Sluiting

De voorzitter bedankt eenieder voor haar/zijn komst en sluit de vergadering.