1. Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek

De voorzitter opent om precies 19:30 uur de bijeenkomst van het wijkplatform Helmerhoek en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 • Notulen van de bijeenkomst, gehouden op 10 september 2019

Geen op en/of aanmerkingen op de bovenstaande notulen. Goed gekeurd.

 • Mededelingen (ingekomen stukken/lopende zaken)
 • Financieel overzicht: Het Financieel overzicht/verslag van het Wijkplatform Helmerhoek is niet goed gekeurd, waarbij de heren van de kascommissie het financieel verslag niet hebben ondertekend. Met een verschil van meer dan 200 euro wordt dit verder afgedragen naar de Gemeente Enschede.
 • Verkeerssituatie: Op maandag 28 oktober komt de werkgroep verkeer bij elkaar, waarbij de verkeersdeskundige ook aansluit. Dennis de Heusden geeft tijdens het overleg aan dat hij samen met Andre Hardiek in de fysieke ruimte gaat kijken naar mogelijke toekomstige oplossingen m.b.t. de problematiek rondom de scholen aan de Ravenhorsthoek. Verder is er een wijkbewoner met een klacht omtrent parkeerproblemen. Hierop wordt eraan gegeven dat deze met Andre Hardiek opgenomen moeten worden. Dennis de Heusden heeft tijdens het overleg aan gegeven dat hij contact opneemt met Andre Hardiek.
 • Werkgroep toekomstbestendig wijkcentrum: De Werkgroep komt in november opnieuw bij elkaar en zoeken naar oplossingen v.w.b. de aangegeven knelpunten. Alle partners die het wijkcentrum huren worden telkens voorzien van informatie die betrekking hebben op mogelijke aanstaande wijzigingen.
 • Beheerder (Voorstellen van beheerder wijkcentrum): De beheerder Arend van Stijn is aanwezig bij het overleg van het wijkplatform, waar Arend zich voorstelt als de nieuwe beheerder van het wijkcentrum. Inmiddels heeft Arend al een aardig beeld voor wat betreft de werkzaamheden en de daarbij behorende vrijwilligers.Daarnaast heeft Arendtijdens het overleg aangegeven dat hij bezig is om een digitale agenda op te stellen.

Arend laat verder weten dat het punt veiligheid m.b.t. de Nooduitgang voor hem een speerpunt is die de hoogste prioriteit heeft. Ook geeft hij aan dat hij de verhoudingen verder opzoekt, dit m.b.t. de verhoudingen met de verschillende activiteiten en de ruimte waar het wordt gehouden, waarbij de brandveiligheid en de bijbehorende ontruimingsplan opnieuw tegen het licht wordt gehouden

 • EHBO-reanimatie cursus (8 november): Op vrijdag 8 november wordt de cursus reanimatie/AED-cursus gehouden. De gegevens van de aangemelde deelnemers zijn door gestuurd naar de organisatie die de gehele cursus op deze avond verzorgd. De herhalingen van deze 2 groepen vinden plaats in januari en november van 2020.
 • Kerstmarkt: Rinse Kamphuis geeft aan dathet idee dat vorig jaar is ontstaan in het winkelcentrum voor dit jaar niet meer gerealiseerd kan worden omdat het nog maar 6 weken tot aan de kerst is, daarnaast is het te laat om daarvoor de vergunningen aan te vragen. Rinse geeft verder aan dat de school Willem van Oranje een kerstmarkt wil organiseren en dat dit mogelijk voor in de toekomst in samenwerking gaat met het Wijkplatform, het Winkelcentrum en eventueel de andere scholen. Hierdoor creëer je een groter draagvlak voor een grotere kerstmarkt.
 • Op de zeepkist; Nieuwe website (presentatie Jenne van der Velde)
 • . Vraag Linda (samenwerking Noaberschap en wijkplatform): Linda heeft aangegeven dat er meer samenwerking moet komen tussen het Noaberschap en het Wijkplatform Helmerhoek, hieruit rijst de vraag hoe dit gestalte kan gaan krijgen. Linda geeft verder aan dat het bestuur niet bij elke inwoner en of bezoeker van het wijkcentrum bekend is. Wat zijn nu zoal de werkzaamheden van het bestuur van een Wijkplatform? Heidi geeft hierin aan dat Linda een punt heeft en daarbij geeft Heidi aan dat zij bij de eerstvolgende huiskamer aanwezig is om bovenstaande samenwerking gestalte te geven. Daarnaast geeft Jet aan (van de wijkkrant Om de hoek gekeken), dat het houden van interviews met bestuursleden van het Wijkplatform enige duidelijkheid kunnen geven, deze interviews kunnen dan gepubliceerd worden in de wijkkrant.
 • Enquête m.b.t. Right to challenge: Sinds 2018 wordt in Enschede geëxperimenteerd met dit ‘recht om uit te dagen’. Dit nieuwe instrument is bedoeld om bewonersparticipatie te bevorderen. Het geeft bewoners de mogelijkheid taken van de gemeente over te nemen omdat zij denken dit beter, slimmer en goedkoper te kunnen. In Enschede beperkt dit recht zicht tot initiatieven op het gebied van welzijn. Right to Challenge initiatieven kunnen structurele financiële verplichtingen met zich meebrengen. 

In de zoektocht naar een oplossing en de doorontwikkeling van de bewonersparticipatie heeft de raad het college gevraagd het volgende te onderzoeken. Kunnen Right to Challenge initiatieven als nieuw bestedingsdoel aan de wijkbudgetten worden toegevoegd? Daarvoor wordt geen extra geld aan de wijkbudgetten toegevoegd. Als bestuur van Wijkplatform Helmerhoek hebben we hierin een negatief advies afgegeven.

 • Rondvraag
 • Bertus: Bertus vraagt of de wijkkrant alweer opnieuw een aanvraag voor subsidie heeft gedaan.
 • Jet: Jet geeft aan dat wij als bestuur niet mogen klagen ten op zichtte van andere wijkbesturen, daar wij als bestuur elke maand een vergadering houden en daarmee de wijk goed informeren ten opzichte van andere wijken. Verder heeft Jet een vraag m.b.t. straatambassadeurs, dit zijn mensen die in de wijk rondlopen en verschillende zaken waarnemen. Bijvoorbeeld van hier moet een hekje komen of daar een versiering van een bloembak komen en dit wordt dan aan gevraagd bij de wijkbudgetcommissie.
 • Tiny: Tiny heeft een vraag of de ruimte bij de Fysiotherapeuten ingezet kan worden als extra ruimte. Deze ruimte kan en mag niet gebruikt worden en valt ook niet onder het beheer van het wijkcentrum. Deze ruimte is op slot vanwege de privacy van de verschillende klanten van de fysio.
 • Niels: Niels heeft een vraag die betrekking heeft op de stoep rondom het wijkgebouw, de stoep stopt ineens bij de busbaan, waardoor men een deel door de groenvoorziening moet lopen. Het is beter om hier met Andre Hardiek contact op te nemen. Dit punt is al vaker uitgesproken.
 • Bertie: Bertie heeft de vraag die betrekking heeft op het crossbos, dit omdat daar nog steeds de bulten zand niet verspreid zijn. Ondanks dat dit wel is toe gezegd op een van de vorige overleggen van het Wijkplatform door Andre Hardiek. Bertie kan dit beter persoonlijk met Andre opnemen.
 • Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor haar/zijn komst en sluit de vergadering.