De ‘Regeling Wijkbudgetten’ is door de gemeente Enschede in het leven geroepen om een grotere betrokkenheid en deelname van bewoners aan de leefbaarheid in hun omgeving  te bevorderen. Dit gebeurt onder de benaming “Jij maakt de Buurt”. Voor de uitvoering van de regeling in de wijk Helmerhoek  is het Projectteam Wijkbudgetten verantwoordelijk. Op deze pagina vindt u in grote lijnen hoe en waarvoor u uit het wijkbudget een bijdrage kunt aanvragen.

Wilt u aanvragen

• Gebruik het formulier of klik hieronder op ‘Wijkbudget aanvragen’,
• Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met het projectteam (projectteamhelmerhoek@hotmail.com) en krijgt u het aanvraagformulier toegestuurd.

Gemeentelijke regels

Omdat het om gemeenschapsgeld gaat heeft de gemeente basisregels opgesteld (de zogenaamde politiek bestuurlijke kaders). Een aanvraag moet binnen één of meerdere van deze kaders te plaatsen zijn. De kaders zijn ruim opgesteld om ruimte te bieden voor de creativiteit van de bewoners/aanvragers.

 • Het bevorderen van arbeidsparticipatie
 • Een schone en hele* leefomgeving.
 • Het vergroten van het veiligheidsgevoel
 • Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken
 • Het stimuleren van duurzaam gedrag
 • Het bevorderen van de leefbaarheid
 • Het bevorderen van de sociale samenhang.

*met ’hele’ bedoelen we de technische staat van onderdelen in de openbare ruimte

Daarnaast zijn er de volgende spelregels.

 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving
 • Het idee mag niet leiden tot structurele bijdragen door de gemeente
 • Het initiatief dient geen privébelang
 • Bewoners fungeren als opdrachtgever
 • Er is aantoonbaar draagvlak in de buurt
 • Het idee moet haalbaar zijn
 • Het idee moet buiten de reguliere activiteiten van gemeente en coöperaties vallen

De hoogte van de bijdrage

Het budget dat de Helmerhoek beschikbaar heeft is vastgesteld op basis van onder meer het inwoneraantal. ln voorgaande jaren is het budget nagenoeg opgegaan. Dat betekent dat elke aanvraag kritisch wordt bekeken en het kan voorkomen dat niet alle aanvragen voor 100% kunnen worden gehonoreerd. Over de hoogte van de bijdrage beslist het projectteam.

Het projectteam

Het projectteam bestaat uit bewoners van de wijk Helmerhoek en deze zijn zelfstandig bevoegd om een bijdrage toe te kennen. De kaders en spelregels zijn het uitgangspunt. De wijkbeheerder en de gemeentelijke gebiedsregisseur adviseren het projectteam, zeker als het gaat om aanvragen die betrekking hebben op de openbare ruimte (bijv. een speelplek) Zij hebben bij het besluit echter geen stem. Voor grotere projecten heeft ook de wijkplatformvergadering een adviserende stem.

Procedure

Nadat u uw aanvraag ingediend hebt wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het projectteam uw aanvraag besproken. In verreweg de meeste gevallen zal een aanvraag moeten zijn voorzien van handtekeningen van andere bewoners om zodoende het draagvlak in de buurt aan te kunnen tonen. Hoeveel handtekeningen vereist zijn hangt af van het soort aanvraag en het effect op medebewoners. Ook kan het projectteam besluiten om de aanvragers uit te nodigen een toelichting te komen geven. Na beoordeling volgt een schriftelijke toekenning of afwijzing. De gemeente Enschede draagt zorg voor de uitbetaling van een eventueel toegekend bedrag. Zorg er altijd voor dat u uw aanvraag ruim voor de geplande activiteit indient, dan kunnen we de hele procedure op tijd afronden.

Verantwoording

Elk toegekend bedrag moet worden verantwoord met rekeningen/bonnetjes. Ook vragen wij om enkele foto’s en soms om een kort verslag.

Hulp

Het projectteam kan de aanvragers zo nodig helpen met het leggen van contacten (bijvoorbeeld met gemeenten, instanties, verenigingen of ondernemers). Het initiatief daarvoor ligt echter altijd bij de aanvragers. Geen (re)actie betekent dat de aanvraag niet door gaat. Meer weten of een aanvraag indienen: mail naar projectteamhelmerhoek@hotmail.com of gebruik het formulier voor een aanvraag.