(Een bericht van de gemeente Enschede)

Pilot met Humanitas Onder Dak en Leger des Heils
Algemene voorzieningen zijn diensten of activiteiten die zonder lange procedures makkelijk toegankelijk zijn voor mensen die in de problemen (dreigen te) komen op het gebied van wonen en leven. Door snel hulpverlening aan te bieden, wil de gemeente voorkomen dat de problematiek verergert en er in een later stadium veel meer en duurdere inzet van zorg en hulpverleners nodig is. De gemeente Enschede start een pilot algemene voorzieningen met twee aanbieders, Humanitas onder Dak en het Leger des Heils.Minder bureaucratie en snellere hulp. Dat is het doel van de pilot waarmee het college van B&W op 25 augustus heeft ingestemd. Het gaat om een proefproject met twee nieuwe algemene voorzieningen binnen de WMO en de Jeugdwet. Een algemene voorziening bij Humanitas Onder Dak voor inwoners van Enschede die in de maatschappelijke opvang verblijven en een algemene voorziening bij het Leger des Heils voor gezinnen en inwoners van Enschede met meervoudige problematiek in de wijk. De twee organisaties starten op 1 september met het pilot.

Zorg meteen opschalen
De algemene voorziening van Humanitas Onder Dak is gericht op de doelgroep dak- en thuislozen, die naast de reguliere ondersteuning zijn aangewezen op extra begeleiding. Normaal gesproken wordt een indicatie afgegeven vanuit de wijkteams. Deze procedure duurt vaak minimaal acht weken. Door dit te regelen in een algemene voorziening kan de zorg direct worden opgeschaald wanneer Humanitas dit noodzakelijk vindt, zonder dat daar een uitgebreid onderzoek, plan en beschikking voor nodig zijn.Een andere algemene voorziening is die van het Leger des Heils. Het gaat hierbij om gezinnen en individuen in de wijk met een meervoudige problematiek. Verschillende vormen van (ambulante) ondersteuning kunnen snel en gelijktijdig worden ingezet. Dit gaat zonder tussenkomst van de gemeente.

Bureaucratie voorkomen
Wethouder Jurgen van Houdt: “Wij zijn als college heel blij dat we de benodigde hulp vanuit de WMO en Jeugdwet nu veel sneller kunnen inzetten. De professionals van onze partnerorganisaties kunnen zelf het beste inschatten welke ondersteuning nodig is. Door de experts niet te belasten met onnodige bureaucratie kunnen we mensen sneller en beter ondersteunen en zo voorkomen dat ze nog dieper in de problemen raken.

Geen extra geld nodig
De proefprojecten starten op 1 september 2020 en duren tot 31 december 2021 (Humanitas Onder Dak) en 31 december 2023 (Leger des Heils). De resultaten worden tussendoor regelmatig bekeken. Ook zijn er afspraken gemaakt over het aantal inwoners dat kan worden geholpen. Voor dit proefproject is geen extra geld nodig. Sterker nog, deze vorm van snellere hulp levert een besparing op.