1. Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek
  De voorzitter opent om precies 19:30 uur de bijeenkomst van het wijkplatform Helmerhoek en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 1. Notulen van de bijeenkomst, gehouden op 25 juni 2019
  Geen op en/of aanmerkingen op de bovenstaande notulen. Goed gekeurd.

 1. Mededelingen (ingekomen stukken/lopende zaken)
 • Bestuursverandering (voorzitter). De voorzitter heeft al haar taken als voorzitter neer gelegd, waardoor wij nu als bestuur Stichting Wijkplatform Helmerhoek een vijfde bestuurslid zoeken. Daarnaast neemt Heidi Niehenker de bestuurlijke taken waar van de voorzitter.
 • Eikenprocessierups (bewoners aan gemeente). Tijdens het overleg zijn er een aantal wijkbewoners aanwezig die ons als bestuur Stichting Wijkplatform Helmerhoek een mail hebben gestuurd met de problematiek van de eikenprocessierups. Deze bewoners hebben gezamenlijk kosten gemaakt om een aantal bomen in de buurt van hun woning processierups vrij te krijgen. Tijdens het overleg wordt de vraag gesteld of dit bedrag via de wijkbudgettencommissie terug gehaald kan worden. Bijna alle aanwezigen waren het in het overleg eens dat dit een zaak is van de gemeente. De bewoners hadden inmiddels ook contact gehad met Andre Hardiek die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte. Andre zou uitzoeken waarom de prioriteit van ontruimen van de processierups hier op de Helmerhoek veel minder was dan in andere stadsgedeelten. De overlast van de processierups wordt als ernstig ervaren, waarbij de volksgezondheid in het geding komt.
 • Fietsstad 2020 t/m 2030 (twee of drie deelnemers namens de wijkraad). Er is geen afgevaardigde van het bestuur Stichting Wijkplatform Helmerhoek gestuurd naar de bijeenkomst voor fietsstad Enschede.
 • Verkeerssituatie (werkgroep). Bertus Siemerink geeft in het kort een presentatie m.b.t. de gehouden enquête. Naar aanleiding van deze enquête worden vervolgstappen verder voorbereid. Wordt vervolgd.
 • Werkgroep Wijkcentrum (werkgroep). Voor in dit overleg was er niets te vermelden. 
 • EHBO-reanimatie cursus (november). De AED-reanimatiecursus vindt plaats op 8 november 2019 en start om 19.00 uur. Inmiddels zijn alle plekken Al bezet voor deze cursus, die 3 uur lang duurt. Aan het einde van de cursus als je geslaagd bent ontvang je een pasje.
 • HWS Zuidrun. De HWS Zuidrun vindt plaatst op zondag 15 september 2019. 
 • Kerstmarkt (vrijwilligers). Tijdens het overleg wordt er gevraagd wie hier vrijwilliger voor wil zijn. Gerhard springt hierop in en geeft aan dat hij met de Willem van Oranjeschool ook bezig is met een Kerstmarkt, mogelijk kan er gekeken worden naar een samenwerking samen met het winkelcentrum en het wijkplatform Helmerhoek. Voor nu hebben zich nog geen vrijwilligers aangemeld. Verschillende partijen moeten elkaar nog vinden. Rinse geeft aan dat hij de start wil maken voor de Kerstmarkt, dit doet hij door een groepsapp aan te maken.
 1. Op de zeepkist; Nieuwe website (presentatie Jenne van der Velde)
  Jenne van der Velde geeft tijdens het overleg van Stichting Wijkplatform Helmerhoek een presentatie over de nieuwe website Helmerhoeknieuws.nl. Jenne legt uit wat de mogelijkheden zijn op deze nieuwe website. Alle aanwezigen waren het erover eens dat de website een mooi platform is waar wijkbewoners al hun nieuws kunnen vinden.
 1. Jaarverslagen 2018.
  De jaarverslagen zijn al eerder bijgevoegd bij de notulen van juni. Hierover zijn geen op en/of aanmerkingen geplaatst.

 1. Rondvraag
 • Bertus heeft een vraag m.b.t. het volgende overleg, of deze op 15 oktober wordt gehouden. Antwoord hierop is nee, deze wordt gehouden op de vierde dinsdag zoals dat altijd het geval is geweest. Dus wordt gehouden op dinsdag 22 oktober.
 • Karin geeft aan dat het groene pad dat door de Helmerhoek loopt door de regio bewegwijzerd wordt, waarnaast er een bord wordt geplaatst bij erve Leppink met achtergrondinformatie.
 • Bertie geeft aan dat de markt bij de Bijenhoek een groot succes is gebleken en dat dit herhaald moet worden voor in de toekomst. De activiteiten die daar hebben plaats gevonden zijn ook mooi in beeld gebracht op social media. 
 • Niels heeft een vraag die betrekking heeft op de Helmerhoekschool, daar staan speeltoestellen waar de kinderen nog steeds op spelen. Kunnen deze toestellen blijven staan totdat de school wordt afgebroken. Deze vraag is al een keer eerder behandeld in het wijkplatform overleg, hier was nog niet duidelijk een antwoord op gekomen. Nu is er een nieuwe mail binnen gekomen van de gemeente dat men daar verschillende toestellen gaan weghalen. De strekking is, komen er dan ook nieuwe toestellen voor terug. De voorzitter vraagt of Niels deze mail door wil sturen aan het Wijkplatform. Er wordt gevraagd om deze vraag ook bij Andre Hardiek neer te leggen, mogelijk heeft hij hier een antwoord op.
 • Bewoners Helmerhoek die het item eikenprocessierups hebben ingebracht bedanken het wijkplatform, dat zij de tijd en aandacht hebben gekregen om de omstandigheden rondom de eikenprocessierups hebben mogen behandelen.
 • Paul geeft aan dat de penningmeester nog samen met de kascommissie om tafel moet om tot een eindconclusie te komen.
 • Gerhard geeft aan dat de Ravenhorsthoek met haar bewoners op 28 september haar burendag houdt met een BBQ.
 • In de notulen van het vorige overleg staat het hekwerk voor de scholen benoemd. Hieromtrent is nog geen besluit genomen en dit besluit wordt uiteindelijk genomen door de wijkbudgettencommissie. Wordt vervolgd.
 1. Sluiting
  De voorzitter bedankt eenieder voor haar/zijn komst en sluit de vergadering.