1. Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek
    De voorzitter opent om precies 19:30 uur de bijeenkomst van het wijkplatform Helmerhoek en heet alle aanwezigen van harte welkom.
  2. Notulen van de bijeenkomst, gehouden op 23 april 2019

Geen op en/of aanmerkingen op de bovenstaande notulen. Goed gekeurd.

Jaarvergadering is uitgesteld omdat de financiële stukken nog niet gereed zijn.

3 Mededelingen (ingekomen stukken/lopende zaken)

• Werkgroep verkeer: De werkgroep verkeer is 12 juni 2019 bij elkaar geweest, de evaluatie hiervan volgt. Intussen gaat Bertus Siemerink een buurtonderzoek houden, waarbij hij deur aan deur gaat vragen hoe buurtbewoners het verkeersoverlast ervaren. Naar aanleiding van dit onderzoek gaat de werkgroep verder onderzoeken wat er nodig is om de wijk veiliger en leefbaarder te maken. Wordt vervolgd.
• Werkgroep Wijkcentrum: Op 8 juli 2019 wordt er een overleg bij de gemeente gehouden omtrent een nieuw wijkcentrum/ behoud wijkcentrum. Wordt vervolgd.
• Digitale schermen Winkelcentrum: Inmiddels zijn er 2 offertes aan gevraagd, waarbij al is verondersteld dat hiervan de prijzen te hoog zijn om digitale schermen te plaatsen. Verder dienen deze schermen diefstal bestendig te worden opgehangen (Hufterproof ophangen). Samen met de winkeliers wordt nog verder onderzocht naar mogelijkheden. Voor nu is er een beslissing genomen dat er vooralsnog geen schermen komen te hangen.

4 Op de zeepkist (opmerkingen/mededelingen van en door wijkbewoners)
Na de opening start de voorzitter direct met een aantal aanvragen die zijn voor gelegd aan de wijkbudgetten commissie. Het gaat om de aanvragen van een hondenspeelveld en hekwerken bijenhoek.
De aanvraag voor het honden uitlaatveld en/of speelveld (bijdrage van ongeveer 5.000 euro) bestaat eruit dat een driehoek groen nabij de busbaan om te toveren naar een hondenspeelveld, dit omdat dit stuk groen alleen maar gebruikt wordt als een uitlaatplaats. Het voordeel ervan is dat men dan deze ruimte zelf schoonmaakt, tevens is het dan een soort van ontmoetingsplek waar alle hondenbezitters hun sociale contacten bij kunnen houden. Er ontstaat een discussie of dit wel uit de pot van de wijkbudgetten betaald moet worden, veel aanwezigen vinden dat de gemeente dit soort zaken moet betalen, echter de gemeente heeft hiervoor op dit moment geen budget. De aanwezigen geven een positief geluid af, met daarbij een kanttekening om te wachten tot het eind van het jaar, waar dan het overzicht bestaat of er nog voldoende wijkbudget voor is. Jet geeft verder aan dat er een uitlaatveld aan de Horstlanden Veldkamp verwijderd gaat worden, mogelijk zijn de hekwerken die hier staan goed te gebruiken bij deze aanvraag. Wordt vervolgd.

De aanvraag hekwerken (bijdrage van 1.900 euro) bijenhoek bestaat uit het plaatsen van een hekwerk rondom de moestuin van de bijenhoek. De bijenhoek is een project van de wijk Helmerhoek, die op dit moment breed wordt gedragen door een aantal vrijwilligers. Het hekwerk moet ervoor zorgdragen dat de konijnen geen vrij spel krijgen om de moestuinproducten op te eten. Men wil de groenten dus in de volle grond plaatsen en hieromheen een hek plaatsen, zodat de verschillende groenten goed beschermd blijven. Het hekwerk is inmiddels al geplaatst en de Broeikas is nog niet geplaatst. A. Hardiek heeft zich als afgevaardigde van de gemeente hiervoor garant gesteld. Voor deze aanvraag is een positief advies af gegeven.
Gerard stelt de vraag, wat is het algemeen beleid van de wijkbudgettencommissie, dit ondanks dat hierover in een eerdere bijeenkomst een presentatie over is gehouden. Gerard vindt het vreemd dat er bij zijn vraag m.b.t het plaatsen van hekwerken rondom de Willem van Oranje School nog geen positief advies is af gegeven (bijdrage van 6.500 euro). Verder geeft Gerard aan dat hij nog geen terugkoppeling heeft mogen ontvangen. De voorzitter geeft aan dat de aanvraag in juni opnieuw is behandeld na het wijzigen van de aanvraag. Nu dat deze aanvraag in behandeling is, wordt verwacht dat de terugkoppeling in september geschied.
Tijdens het overleg zijn er een aantal bewoners van de wijk Helmerhoek die zich zorgen maken om het Syrische gezin die onlangs op de Graeshoek geplaatst zijn. Hierbij geven zij aan dat zowel de gemeente als wel, wij als Wijkplatform Helmerhoek niet zijn geïnformeerd omwille het plaatsen van een Syrisch gezin binnen onze wijk. Het gezin is geplaatst in een buurt met seniorenwoningen, daarnaast vinden wijkbewoners het risicovol dat een gezin zoals deze de landelijke bekendheid hebben gekregen vanwege allerlei omstandigheden. De bewoners uiten dan ook hun angsten vanwege mogelijk nieuwe incidenten. Vanwege de wet op de privacy kunnen en mogen gemeenten en wijkraden niet ingaan om gevoelige informatie te delen.
5 Jaarverslagen: Dit punt is uitgesteld zoals in het begin van het overleg is gemeld.

Het jaarverslag over 2018 wordt bijgesloten bij de notulen van deze vergadering. Deze zijn te vinden aan het einde van deze notulen. De financiële verslagen zijn nog niet gereed en worden op een later tijdstip getoond. De voorzitter gaat samen met de voormalig penningmeester G. Kirchjunger om tafel om de laaste financiële stukken gereed te maken.

6 Rondvraag

• Paul geeft aan dat er nog steeds niets gedaan is aan de frituurpan die onder de trap staat van het wijkcentrum.

• Linda geeft aan dat zij in gesprek gaat met het bestuur van het Bewonersinitiatief. Dit gesprek moet nog voor de vakantie plaats vinden voordat de vakantie aanvangt.

• Niels heeft het nieuws dat de school, waarvan wij hadden gehoopt om deze tot ons wijkcentrum te kunnen maken inmiddels is verkocht aan een projectontwikkelaar. Op deze plaats komen 14 woningen te staan. (2 onder een kapwoningen). Niels vraagt zich af of er wel voldoende ruimte overblijft voor de buurtkinderen van de Wijk Helmerhoek

7 Sluiting

De voorzitter bedankt eenieder voor haar/zijn komst en sluit de vergadering.

Jaarverslag Wijkplatform Helmerhoek 2018

Vergaderingen
In 2018 zijn er 8 openbare bijeenkomsten met een reguliere agenda gehouden. Daarnaast is er in december de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor de afsluitende vrijwilligersavond/kerstborrel, waarbij alle vrijwilligers een kleine attentie hebben ontvangen voor hun inzet in 2018.

In 2018 zijn tijdens de openbare bijeenkomsten de volgende onderwerpen, al dan niet met enige regelmaat aan de orde geweest:
• Ontwikkelingen betreffende het wijkcentrum
• Toenemende verkeersdrukte A35
• Verkeer/parkeren Ravenhorsthoek (omgeving scholen)
• Jongeren in de wijk (o.a. overlast en plaatsing Kjoep’s)
• Activiteitencommissie
• Project Groen Verbindt
• Bijenhoek/tuin
• Bestuursleden en nieuwe secretaris
• Nieuwe welzijnsmedewerker(ster)
• Nieuwe stijger bij de vijver
• Betrokkenheid functionarissen bij het wijkplatform
• Wijkbudgetten commissie
• Communicatie in de wijk
• Weghalen van de hondenuitlaatplaatsen (HUP)

Wijkcentrum
Ontwikkelingen rondom het wijkcentrum hebben in 2018 nog geen duidelijk beeld opgeleverd als het gaat om een goede en veilige locatie. Verder leent het wijkcentrum zich niet om persoonlijke (privacy wet) gesprekken te voeren, omdat er geen extra kamers beschikbaar zijn. Marjan heeft tijdens een van de wijkplatformvergadering aangegeven dat zij gesproken had met Timo Keuken. Marjan gaf aan dat zij de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid m.b.t. het wijkcentrum. De huur is hier veel te hoog met 2350 Euro. De subsidie met 18.500 Euro per jaar is al niet toereikend. Laat staan dat het bewonersinitiatief het commerciële gedeelte al niet kan volbrengen. Timo Keuken zou dit verder uitzoeken en op de agenda van de Gemeente Enschede zetten.
Toenemende verkeersdrukte A35
Buurtbewoners van de Bandijzerhoek bezochten de bijeenkomst van het Wijkplatform (WPF) omdat zij zich zorgen maken over hun gezondheid door toenemende verkeersdrukte op de snelweg A35 van en naar Duitsland. De snelweg is sinds 1991 behoorlijk drukker geworden met het passerende verkeer en de N18 wordt er ook nog eens op aangesloten. Als de wind ongunstig staat, is voor hen als direct aanwonenden van de A35, zaak om ramen en deuren gesloten te houden in verband met geluidsoverlast en fijnstof.

Verkeersproblematiek
Helaas moeten we constateren dat de al jaren durende verkeersproblematiek rond de scholen nog steeds niet is verminderd, laat staan opgelost, dit tot grote frustratie van de omwonenden. Inmiddels kunnen we het anders stellen, en is er een werkgroep opgericht samen met de scholen, verkeersdeskundige, gemeente en een aantal buurtbewoners. Deze werkgroep zoekt naar oplossingen voor op de korte termijn.

Kjoep
De voorbereidingen voor een Kjoep bij de basisscholen in het centrum van de wijk waren eind 2017 nagenoeg afgerond (de Kjoep is medio januari 2018 geplaatst). De jeugd heeft ongeveer 7 maanden kunnen genieten van hun jeugdhonk, waarna de Kjoep op 16 augustus door de gemeente is afgebroken, omdat de Kjoep in de nacht ervoor gemolesteerd is. Uiteraard kan niemand worden aangewezen voor deze daad.
Wat gaan we nu doen?
Willen de bewoners meedenken aan een oplossing(en)? Hier is niet iedereen toe bereid want waarom zouden wijkbewoners dit moeten doen? Anderen hebben aangegeven dat men die oplossingen wel weet maar dat dit niet mogelijk is door bezuinigingen binnen gemeente en politie.
Wat gaan we nu doen met de Kjoep? Moet die terug? Het onderliggende probleem blijft namelijk bestaan. Een besluit hierin nemen is niet eenvoudig. De gemeente is wel geïnteresseerd waarom men niet wil dat die terug zou komen? De aantrekkende factor voor jongeren, de overlast, het onveilig gevoel, de rotzooi. Maar er zijn weinig meldingen binnen gekomen en als we dat naast de gemaakte afspraken leggen. Mogelijk kan hierin de nieuwe jeugdwerker samen met alle andere specialisten een weg vinden, waardoor de jeugd zich ook serieus genomen voelt. Als er nog andere buurtbewoners zijn die willen meedenken of suggesties hebben, dan kan dat ook naderhand via mail of telefoon aan de stadsdeelmanager zuid.
De activiteitencommissie
De activiteitencommissie is inmiddels een groot succes gebleken en hebben naast de standaard evenementen vanuit het jaar 2017 verdere uitbreiding gevonden in het jaar 2018. Naast de standaard evenementen zijn in 2018 de huiskamer, het repair -café en het mantelzorg-café in het leven geroepen. De verschillende vrijwilligers die zich voor deze evenementen hebben ingezet verdienen allemaal de complimenten.
De activiteitencommissie fungeert nagenoeg geheel onafhankelijk. Er is wel een directe financiële lijn met het Wijkplatform.
Omdat de commissie voor haar activiteiten afhankelijk is van wijkbudgetten, financiert het Wijkplatform de benodigde bedragen voor (na goedkeuring van de aanvraag) voor en verzorgt ook de eindafrekening.
Project Groen Verbindt
Erve Leppink is de groene centrale ontmoetingsplek waarbij cliënten van De Posten en de JP van den Bentstichting, maar ook de bezoekers van dagbestedingsactiviteiten van o.a. zorginstellingen Mediant en Aveleijn (beiden ook gelegen in de Helmerhoek), scholen en de bewoners elkaar in de wijk en op Erve Leppink kunnen ontmoeten.
Het project bestaat uit de aanleg van een groene plukroute met plukstruiken, bomen en een proeftuin. De route is ongeveer een half uur en geschikt voor de rolstoel, en uit te breiden door de hele wijk. De route komt langs de Helmerhoekschool. Deze school wil ook graag aansluiting met de route en de activiteiten op Erve Leppink. Bij uitbreiding van de route sluit de route ook aan bij de andere scholen en het park.
Open dag bijenhoek

Open dag bij de bijenhoek/tuin was goed bezocht, zowel door de ouders van de kinderen als wel door de opa’s en oma’s van de kinderen. Er is een stappenplan opgemaakt om de tuin verder te ontwikkelen, daarbij was er een oproep gedaan, voor geïnteresseerde wijkbewoners om zich aan te melden en deze tuin verder te ontwikkelen. Wanneer er voldoende vrijwilligers zijn, stappen uiteindelijk de specialisten weg uit dit project.

Bestuursleden vergaderen
Tussen de openbare bijeenkomsten door vergaderden de bestuursleden maandelijks ter voorbereiding van de agenda en de afronding van de notulen voor de openbare bijeenkomsten. Vanwege een langdurig verzuim van Daniel Vossebeld heeft Dennis de Heusden als wijkregiseur opnieuw de afstemming tussen bestuur met het Stadsdeelmanagement Zuid op gestart.
Nieuwe secretaris
In januari 2018 is de nieuwe secretaris gestart en heeft zitting genomen in het bestuur van het Wijkplatform. In maart 2018 is de penningmeester gestopt met zijn functie binnen het bestuur, Marjan neemt zijn functie waar totdat er een nieuwe penningmeester is benoemd. Inmiddels is Richard per 1 januari 2019 achter de schermen onze penningmeester geworden.
Nieuwe welzijnsmedewerkster
Arife Nisli Alkan is aangesteld door SVEN en Arife stelt zich voor als de nieuwe welzijnsmedewerkster van SVEN, de organisatie die vanaf 1 januari verantwoordelijk is voor het wijkwerk in Enschede Zuid. Zij heeft contacten gelegd met de actieve bewoners in de wijk en zal ook de ontwikkelingen rondom de Kjoep op zich nemen. De gemeente heeft SVEN (de nieuwe welzijnsorganisatie in de wijk) de opdracht gegeven een Wijkwijzer te ontwikkelen (een soort Informatiepunt) dat mogelijk ook een plaats krijgt in De Helmer, inmiddels heeft Arife ons verlaten en heeft Bertus Siemerink haar taken over genomen.
Nieuwe steiger
Inmiddels is de nieuwe steiger bij de vijver een feit. De steiger heeft een andere vorm dan voorheen en is meer op de walkant komen te staan. OBS de Sterrenborgh, gebruikt de steiger en heeft hiervoor een lesprogramma aangemaakt, op deze manier kan de school in de buitenlucht lesgeven. Daarnaast hebben de scholen zich ingezet om de wijk een netter aanzien te geven. IN navolging hiervan heeft de activiteitencommissie gemeend om dit voorbeeld te volgen en heeft de wijk met een aantal bewoners meegedaan aan de nationale Opschoondag, dit om de problematiek van het zwerfvuil onder de aandacht te brengen. In de toekomst zou dit verder gestalte kunnen krijgen door meer wijkbewoners hierin actief deel te laten nemen. Er zijn verschillende manieren om zwerfvuil, defecten en/of vernielingen in de openbare ruimte te melden:
• Via de app buitenbeter (op je telefoon)
• https://enschede.slimmelden.nl/#/home
• Via telefoonnummer 0534817600
• Via leefomgeving@enschede.nl

Het bestuur heeft een voorstel gedaan om bij 2 bijeenkomsten in 2018 een specifiek thema aan de orde te stellen in plaats van gewoon te vergaderen.
Dit is in februari 2018 voor het eerst gedaan, en het thema wat besproken is, is dan het groen in de wijk. Ook Groen Verbindt heeft hierin haar steentje bijgedragen.

Betrokkenheid functionarissen bij het Wijkplatform:
De vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement en Stadsdeelbeheer zijn nagenoeg bij elke openbare bijeenkomst aanwezig geweest. Ook de directrice van basisschool De Sterrenborgh is met enige regelmaat bij de bijeenkomsten aanwezig.
De wijkagent en de jongerenwerker zijn aanwezig op de momenten dat dit nodig is (ze worden dan speciaal benaderd), dat geldt ook voor de functionarissen van welzijnsorganisatie SVEN.
Communicatie met de wijk.
Het Wijkplatform probeert om op zo veel mogelijk verschillende manieren contact te hebben met de wijk(bewoners). Dit gebeurt natuurlijk door het houden van openbare bijeenkomsten, het maandelijks schrijven in de wijkkrant en het onderhouden van een website en Facebookpagina. Daarnaast hebben we in 2018 ook 1 keer direct het contact met zo veel mogelijk wijkbewoners gezocht. Dit is gedaan tijdens de kerstmarkt, we met een kraam in het winkelcentrum gestaan om het gesprek met wijkbewoners aan te gaan. Tijdens de kerstmarkt lag de nadruk op het binnenhalen van wensen en ideeën en het nomineren van actieve wijkbewoners.
Weghalen van de hondenuitlaatplaatsen
Buurbewoners zijn bang voor meer overlast van hondenpoep en wat gebeurt er met hondenbelasting nu de uitlaatplaatsen weg worden gehaald? De hondentoiletten (snipperbakken) gaan weg, de losloopgebieden en rengebieden blijven. Er komt wel een herverdeling van de hondenvuilnisbakken voor zakjes. Die verdeling staat op dit moment nog niet vast. Gedrag van mensen is hier ook een factor, het is een onderdeel van de handhaving maar daar is al een onderbezetting. Er worden hier geen extra uren opgezet door de gemeente voor extra handhaving. Zoals gezegd, er is niet voldoende capaciteit