Vergaderingen

In 2018 zijn er 8 openbare bijeenkomsten met een reguliere agenda gehouden. Daarnaast is er in december de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor de afsluitende vrijwilligersavond/kerstborrel, waarbij alle vrijwilligers een kleine attentie hebben ontvangen voor hun inzet in 2018.

In 2018 zijn tijdens de openbare bijeenkomsten de volgende onderwerpen, al dan niet met enige regelmaat aan de orde geweest:• Ontwikkelingen betreffende het wijkcentrum• Toenemende verkeersdrukte A35• Verkeer/parkeren Ravenhorsthoek (omgeving scholen) • Jongeren in de wijk (o.a. overlast en plaatsing Kjoep’s)• Activiteitencommissie• Project Groen Verbindt• Bijenhoek/tuin• Bestuursleden en nieuwe secretaris• Nieuwe welzijnsmedewerker(ster)• Nieuwe stijger bij de vijver• Betrokkenheid functionarissen bij het wijkplatform• Wijkbudgetten commissie• Communicatie in de wijk• Weghalen van de hondenuitlaatplaatsen (HUP)

Wijkcentrum

Ontwikkelingen rondom het wijkcentrum hebben in 2018 nog geen duidelijk beeld opgeleverd als het gaat om een goede en veilige locatie. Verder leent het wijkcentrum zich niet om persoonlijke (privacy wet) gesprekken te voeren, omdat er geen extra kamers beschikbaar zijn. Marjan heeft tijdens een van de wijkplatformvergadering aangegeven dat zij gesproken had met Timo Keuken. Marjan gaf aan dat zij de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid m.b.t. het wijkcentrum. De huur is hier veel te hoog met 2350 Euro. De subsidie met 18.500 Euro per jaar is al niet toereikend. Laat staan dat het bewonersinitiatief het commerciële gedeelte al niet kan volbrengen. Timo Keuken zou dit verder uitzoeken en op de agenda van de Gemeente Enschede zetten. 

Toenemende verkeersdrukte A35

Buurtbewoners van de Bandijzerhoek bezochten de bijeenkomst van het Wijkplatform (WPF) omdat zij zich zorgen maken over hun gezondheid door toenemende verkeersdrukte op de snelweg A35 van en naar Duitsland. De snelweg is sinds 1991 behoorlijk drukker geworden met het passerende verkeer en de N18 wordt er ook nog eens op aangesloten. Als de wind ongunstig staat, is voor hen als direct aanwonenden van de A35, zaak om ramen en deuren gesloten te houden in verband met geluidsoverlast en fijnstof. 

Verkeersproblematiek

Helaas moeten we constateren dat de al jaren durende verkeersproblematiek rond de scholen nog steeds niet is verminderd, laat staan opgelost, dit tot grote frustratie van de omwonenden. Inmiddels kunnen we het anders stellen, en is er een werkgroep opgericht samen met de scholen, verkeersdeskundige, gemeente en een aantal buurtbewoners. Deze werkgroep zoekt naar oplossingen voor op de korte termijn.

Kjoep

De voorbereidingen voor een Kjoep bij de basisscholen in het centrum van de wijk waren eind 2017 nagenoeg afgerond (de Kjoep is medio januari 2018 geplaatst). De jeugd heeft ongeveer 7 maanden kunnen genieten van hun jeugdhonk, waarna de Kjoep op 16 augustus door de gemeente is afgebroken, omdat de Kjoep in de nacht ervoor gemolesteerd is. Uiteraard kan niemand worden aangewezen voor deze daad. 

Wat gaan we nu doen?  

Willen de bewoners meedenken aan een oplossing(en)? Hier is niet iedereen toe bereid want waarom zouden wijkbewoners dit moeten doen? Anderen hebben aangegeven dat men die oplossingen wel weet maar dat dit niet mogelijk is door bezuinigingen binnen gemeente en politie.

Wat gaan we nu doen met de Kjoep? Moet die terug? Het onderliggende probleem blijft namelijk bestaan. Een besluit hierin nemen is niet eenvoudig. De gemeente is wel geïnteresseerd waarom men niet wil dat die terug zou komen? De aantrekkende factor voor jongeren, de overlast, het onveilig gevoel, de rotzooi. Maar er zijn weinig meldingen binnen gekomen en als we dat naast de gemaakte afspraken leggen. Mogelijk kan hierin de nieuwe jeugdwerker samen met alle andere specialisten een weg vinden, waardoor de jeugd zich ook serieus genomen voelt. Als er nog andere buurtbewoners zijn die willen meedenken of suggesties hebben, dan kan dat ook naderhand via mail of telefoon aan de stadsdeelmanager zuid.

De activiteitencommissie

De activiteitencommissie is inmiddels een groot succes gebleken en hebben naast de standaard evenementen vanuit het jaar 2017 verdere uitbreiding gevonden in het jaar 2018. Naast de standaard evenementen zijn in 2018 de huiskamer, het repair -café en het mantelzorg-café in het leven geroepen. De verschillende vrijwilligers die zich voor deze evenementen hebben ingezet verdienen allemaal de complimenten.

De activiteitencommissie fungeert nagenoeg geheel onafhankelijk. Er is wel een directe financiële lijn met het Wijkplatform.

Omdat de commissie voor haar activiteiten afhankelijk is van wijkbudgetten, financiert het Wijkplatform de benodigde bedragen voor (na goedkeuring van de aanvraag) voor en verzorgt ook de eindafrekening.

Project Groen Verbindt

Erve Leppink is de groene centrale ontmoetingsplek waarbij cliënten van De Posten en de JP van den Bentstichting, maar ook de bezoekers van dagbestedingsactiviteiten van o.a. zorginstellingen Mediant en Aveleijn (beiden ook gelegen in de Helmerhoek), scholen en de bewoners elkaar in de wijk en op Erve Leppink kunnen ontmoeten.

Het project bestaat uit de aanleg van een groene plukroute met plukstruiken, bomen en een proeftuin. De route is ongeveer een half uur en geschikt voor de rolstoel, en uit te breiden door de hele wijk. De route komt langs de Helmerhoekschool. Deze school wil ook graag aansluiting met de route en de activiteiten op Erve Leppink. Bij uitbreiding van de route sluit de route ook aan bij de andere scholen en het park.

Open dag bijenhoek

Open dag bij de bijenhoek/tuin was goed bezocht, zowel door de ouders van de kinderen als wel door de opa’s en oma’s van de kinderen. Er is een stappenplan opgemaakt om de tuin verder te ontwikkelen, daarbij was er een oproep gedaan, voor geïnteresseerde wijkbewoners om zich aan te melden en deze tuin verder te ontwikkelen. Wanneer er voldoende vrijwilligers zijn, stappen uiteindelijk de specialisten weg uit dit project.

Bestuursleden vergaderen

Tussen de openbare bijeenkomsten door vergaderden de bestuursleden maandelijks ter voorbereiding van de agenda en de afronding van de notulen voor de openbare bijeenkomsten. Vanwege een langdurig verzuim van Daniel Vossebeld heeft Dennis de Heusden als wijkregiseur opnieuw de afstemming tussen bestuur met het Stadsdeelmanagement Zuid op gestart.

Nieuwe secretaris

In januari 2018 is de nieuwe secretaris gestart en heeft zitting genomen in het bestuur van het Wijkplatform. In maart 2018 is de penningmeester gestopt met zijn functie binnen het bestuur, Marjan neemt zijn functie waar totdat er een nieuwe penningmeester is benoemd. Inmiddels is Richard per 1 januari 2019 achter de schermen onze penningmeester geworden.

Nieuwe welzijnsmedewerkster

Arife Nisli Alkan is aangesteld door SVEN  en Arife stelt zich voor als de nieuwe welzijnsmedewerkster van SVEN, de organisatie die vanaf 1 januari verantwoordelijk is voor het wijkwerk in Enschede Zuid. Zij heeft contacten gelegd met de actieve bewoners in de wijk en zal ook de ontwikkelingen rondom de Kjoep op zich nemen. De gemeente heeft SVEN (de nieuwe welzijnsorganisatie in de wijk) de opdracht gegeven een Wijkwijzer te ontwikkelen (een soort Informatiepunt) dat mogelijk ook een plaats krijgt in De Helmer, inmiddels heeft Arife ons verlaten en heeft Bertus Siemerink haar taken over genomen.

Nieuwe steiger

Inmiddels is de nieuwe steiger bij de vijver een feit. De steiger heeft een andere vorm dan voorheen en is meer op de walkant komen te staan. OBS de Sterrenborgh, gebruikt de steiger en heeft hiervoor een lesprogramma aangemaakt, op deze manier kan de school in de buitenlucht lesgeven. Daarnaast hebben de scholen zich ingezet om de wijk een netter aanzien te geven. IN navolging hiervan heeft de activiteitencommissie gemeend om dit voorbeeld te volgen en heeft de wijk met een aantal bewoners meegedaan aan de nationale Opschoondag, dit om de problematiek van het zwerfvuil onder de aandacht te brengen. In de toekomst zou dit verder gestalte kunnen krijgen door meer wijkbewoners hierin actief deel te laten nemen. Er zijn verschillende manieren om zwerfvuil, defecten en/of vernielingen in de openbare ruimte te melden:• Via de app buitenbeter (op je telefoon)• https://enschede.slimmelden.nl/#/home• Via telefoonnummer 0534817600• Via leefomgeving@enschede.nl

Het bestuur heeft een voorstel gedaan om bij 2 bijeenkomsten in 2018 een specifiek thema aan de orde te stellen in plaats van gewoon te vergaderen.

Dit is in februari 2018 voor het eerst gedaan, en het thema wat besproken is, is dan het groen in de wijk. Ook Groen Verbindt heeft hierin haar steentje bijgedragen.

Betrokkenheid functionarissen bij het Wijkplatform:

De vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement en Stadsdeelbeheer zijn nagenoeg bij elke openbare bijeenkomst aanwezig geweest. Ook de directrice van basisschool De Sterrenborgh is met enige regelmaat bij de bijeenkomsten aanwezig.

De wijkagent en de jongerenwerker zijn aanwezig op de momenten dat dit nodig is (ze worden dan speciaal benaderd), dat geldt ook voor de functionarissen van welzijnsorganisatie SVEN.

Communicatie met de wijk. 

Het Wijkplatform probeert om op zo veel mogelijk verschillende manieren contact te hebben met de wijk(bewoners). Dit gebeurt natuurlijk door het houden van openbare bijeenkomsten, het maandelijks schrijven in de wijkkrant en het onderhouden van een website en Facebookpagina. Daarnaast hebben we in 2018 ook 1 keer direct het contact met zo veel mogelijk wijkbewoners gezocht. Dit is gedaan tijdens de kerstmarkt, we met een kraam in het winkelcentrum gestaan om het gesprek met wijkbewoners aan te gaan. Tijdens de kerstmarkt lag de nadruk op het binnenhalen van wensen en ideeën en het nomineren van actieve wijkbewoners.

Weghalen van de hondenuitlaatplaatsen 

Buurbewoners zijn bang voor meer overlast van hondenpoep en wat gebeurt er met hondenbelasting nu de uitlaatplaatsen weg worden gehaald? De hondentoiletten (snipperbakken) gaan weg, de losloopgebieden en rengebieden blijven. Er komt wel een herverdeling van de hondenvuilnisbakken voor zakjes. Die verdeling staat op dit moment nog niet vast. Gedrag van mensen is hier ook een factor, het is een onderdeel van de handhaving maar daar is al een onderbezetting. Er worden hier geen extra uren opgezet door de gemeente voor extra handhaving. Zoals gezegd, er is niet voldoende capaciteit.