Een wijkraad, maar dan net even anders.

Hoe geeft het bestuur van het Wijkplatform Helmerhoek, als wijkplatform en als platform/wijkraad in de rol van formele bewonersparticipatie, handen en voeten aan hun beleid?

Het Wijkplatform wil “nadrukkelijk” geen klachtenverzamelpunt zijn losliggende stoeptegels, overlast of hondenpoep etc. Hiervoor is een APP https://enschede.slimmelden.nl/#/home Indien bewoners vastlopen in hun contacten met bevoegde instanties kan het wijkplatform optreden als intermediair of bemiddelaar.

Waarom een Wijkplatform?

Het Wijkplatform Helmerhoek heeft verschillende doelen:

  1. In eerste instantie willen we een platform voor (bewoners) initiatieven in de wijk Helmerhoek zijn. We willen verschillende buurtinitiatieven en actieve bewoners (groepen) zichtbaar maken en onderlinge contacten/communicatie in de wijk bevorderen. Daarmee willen tot het uitwisselen van kennis en ervaring komen, het elkaar enthousiasmeren en het stimuleren dat zoveel mogelijk wijkbewoners actief worden.
  2. Daarnaast houden we ons actief bezig met ontwikkelingen die voor de wijk en haar bewoners van belang zijn. Daarvoor bepalen we jaarlijks onze speerpunten. Zoveel mogelijk in overleg met de (actieve) wijkbewoners.
  3. Tenslotte kan het Wijkplatform meedenken met de gemeente en sociale partners (woningcorporaties, zorginstellingen, welzijn, enz.) over ontwikkelingen in de wijk.

Communicatie met de wijk(bewoners)

Om de communicatie met de wijkbewoners zo breed mogelijk op te zetten, maken we gebruik van verschillende communicatiemiddelen.

  1. Rechtstreeks contact onderhouden met bestaande (en nieuwe) straat- en buurtgroepen.
  2. Minimaal 2 keer per jaar organiseren van een openbare bijeenkomst.
  3. Communiceren wanneer we als platform vergaderen, zodat wijk-bewoners met vragen altijd langs kunnen komen.
  4. Informatie ophalen door 2 keer per jaar met een praattafel in het winkelcentrum te staan.
  5. Gebruik maken van social media (o.a. Facebook, twitter).
  6. De website interactief te maken, zodat bewoners ook via deze weg signalen door kunnen geven.
  7. Gebruik maken van de wijkkrant, zo mogelijk door maandelijks een artikel over de werkzaamheden van het platform te plaatsen.

Op de foto hierboven staat een deel van het bestuur van het Wijkplatform Helmerhoek. Vlnr. Richard Kristens (penningmeester), Marjan Veldhausz-de Graaff (voorzitter) en Ronnie Stein (secretaris).