28 mei 2019 

1 Opening bijeenkomst Wijkplatform Helmerhoek

De voorzitter opent om precies 19:30 uur de bijeenkomst van het wijkplatform Helmerhoek en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2 Notulen van de bijeenkomsten van 26-02-2019 en 26-03-2019

Geen op en/of aanmerkingen op de bovenstaandenotulen. Goed gekeurd.

Jaarvergadering is uitgesteld omdat de financiële stukken nog niet gereed zijn.

3 Mededelingen (ingekomen stukken/lopende zaken)

 • Status buurt/burgerwacht: Tijdelijk On Hold gezet.
 • Status Verkeer (veiligheid en snelheid): Op 15 april is de werkgroep bijeen geweest. De werkgroep geeft aan dat er gezocht wordt naar mogelijke fysieke oplossingen. Handhaving is inmiddels gestart (brieven hier omtrent zijn verspreid) en geeft al enige rust in de wijken rondom de scholen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er oplossingen gevonden worden voor de lange termijn. 13 juni is de volgende bijeenkomst van de werkgroep. Bertus geeft aan dat hij enige input vanuit de bewoners wilen stelt voor om een speciale avond in te richten met een presentatie voor de bewoners.
 • Werkgroep wijkcentrum: De Werkgroep Wijkcentrum is in het leven geroepen om een toekomstbestendig Wijkcentrum te realiseren. Hierbij werken zowel leden van het bewonersinitiatief als wel leden van het bestuur Wijkplatform samen onder leiding van Bertus (netwerkcoach). I.v.m. de ontevredenheid van de partijen wordt er gezocht naar oplossingen voor in de toekomst. Bij een volgend overleg op 6 juni 2019 is ook A. Kampman (Wethouder stadsdeel Zuid) aanwezig. 
 • Digitale schermen: Inmiddels zijn nu 2 offertes binnen, waarvan 1 met een redelijk aanbod en de andere enorm duur is. Verder blijft er een vraag open staan m.b.t. waar de schermen moeten komen te hangen, daarnaast is het van belang wanneer de schermen er hangen wie dan de accurate informatiestroom bij houdt. Desnoods onderzoeken op welke zijde van het winkelcentrum de meeste bezoekers binnen komen om te bepalen waar de schermen moeten komen te hangen.

4 Op de zeepkist (opmerkingen/mededelingen van en door wijkbewoners)

 • Paul geeft aan dat er producten (volle frituurpanmet vloeibaar vet en stalenkast) onder de trap worden verstopt en dat daarmee de brandveiligheid in het geding is. Jeroen geeft aan, dat hij bij de vrijwilligers gaat navragen waarom deze producten daar neer gezet worden, omdat de brandveiligheid van het centrum al niet optimaal is.
 •  Jeroen geeft aan dat er eind juni een afspraak is gemaakt met alle huurders omwille de brandveiligheid
 •  Bertie vraagt of de plannen en budget zijn bijgesteld binnen de gemeente i.v.m. de bestrijding van de processierups. Andre geeft hierin aan dat de plannen en budget niet zijn gewijzigd met het voorgaande jaar. Er wordt op de sociaal drukke plekken zoals scholen en winkelcentra wel bestreden, echter de gemeente Enschede kiest ervoor om niet te spuiten met gif. Monique geeft ook aan dat de ouders van de schoolgaande kinderen klagen over, van, voor de processierups, kinderen hebben allemaal plekjes op de huid.
 • Bertie vraagt aan Andre of het project bij het bos aan de Wielerbaan is afgerond. De zwarte grond is wel verspreid en ziet er netjes uit maar zoals Bertie aangeeft, is het is nog niet goed voor de bomen. Overigens de kinderen hebben er veel lol bij.
 • Bertus geeft aan dat de bijenhoek al een klein begrip geworden is in de wijk Helmerhoek. Dit project is een initiatief van de school De Wielerbaan samen met de bewoners uit de Helmerhoek. Afgelopen week zijn er op de Bijenhoek zonnepanelen geplaatst op de insectentoren. De panelen leveren stroom voor de waterpomp en uiteindelijk dus ook voor de sproeinstallatie. Dit om de gemeenschappelijke moestuin te voorzien van water. De vereniging ’t Helmgras ondersteund dit project door verschillende producten te leveren. Verder is de bijentuin nu ook voorzien met druivenranken. De laatste maanden heeft de bijentuin veel positieve berichten ontvangen en zijn de verschillende initiatiefnemers drukdoende om meer vrijwilligers te werven. Heb je als wijkbewoner nog wat vrije tijd over en heb je groene vingers, meld je dan bij de bijentuin. De scholen op de Helmerhoek zijn bezig om hier een educatief programma op te zetten, waardoor de kinderen in een natuurlijke omgeving kunnen leren omgaan met de natuur en de producten die de tuin opbrengen. Daarnaast zijn er een aantal Imkers bezig om het bijenvolk te onderhouden en uit te breiden. De verwachting is dan dat er aan het einde van de maand juni de eerste honing geoogst kan worden (als de honing rijp is). De huiskamer en de bijentuin onderzoeken een initiatief of het mogelijk is de huiskamer een paar maal per jaar naar de bijentuin te halen (alleen als het weer dit toelaat), hiermee leg je een verbinding tussen 2 initiatieven die uit de wijk Helmerhoek komen. Hiermee kunnen we veronderstellen dat de bewoners van de Helmerhoek de eigenaar zijn van de bijenhoek, waarbij ze zelf de regie hebben om de bijenhoek tot een succes te maken. Educatie, participatie en leefbaarheid zijn dan de trefwoorden die goed passen bij het project van de bijentuin. Dat we nog lang mogen genieten van de vrijwilligers en de bijentuin.
 • Jet heeft een vraag die betrekking heeft op het lege pand tegenover de Albert Hein, zij heeft gehoord dat Bakker Nollen hierin zou komen. Hierop is ontkennend gereageerd door Rinse, die weet verder ook te vertellen dat het pand nog niet verhuurd is. John geeft wel aan dat hij in gesprek is met een visboer. Het gaat dan om een viskraam die 2 keer in de week op de parkeerplaats komt te staan. Wordt vervolgd.
 •  John geeft aan dat zij met de Albert Hein een dementie vriendelijke winkel willen worden, waarbij dan elke donderdag een koffietafelgeorganiseerd gaat worden. Rondom de koffietafel kunnen dan thema’s besproken worden over de dementievriendelijke omgeving van een winkelcentrum. Vooraleerst zoals John zegt gaat dit om een proef.
 • Tiny heeft een vraag m.b.t. de veiligheid op de broekheurnering ter hoogte van de nieuwbouwwijk, daar ligt een grote bobbel in de weg. Tiny geeft aan dat zij met haar kleine auto haast wordt gelanceerd, wanneer je te ver aan de zijkant rijdt dan raak je de bobbel volledig waardoor kleine auto’s dan mogelijk in onbalans raken. Andre geeft hierbij aan dat hij van de situatie op de hoogte is en navraag gaat doen wanneer dit deel opnieuw geasfalteerd kan worden. De klinkers liggen erin om de grond eronder eerst in te laten klinken alvorens men dit gaat asfalteren, dit om te voorkomen dat men 2 keer moet asfalteren.
 • Jet heeft een opmerking over, aanstaande activiteiten, wanneer deze er zijn, dan graag delen met Jet zodat ze in de wijkkrant geplaatst kunnen worden.

5 Jaarverslagen: Dit punt is uitgesteld zoals in het begin van het overleg is gemeld.

6 Rondvraag

Marjan geeft aan dat er een actie wordt gehouden in het winkelcentrum om het wijkplatform meer te profileren in de wijk Helmerhoek. Hierbij is het de bedoeling om een soort van vragenforum te houden aan de wijkbewoners. Wat vinden de bewoners leuk/goed in de wijk. Wat missen de bewoners in de wijk en wat zouden ze graag zien in onze wijk Helmerhoek. Winkelcentrum actie wordt gehouden op 21 en 22 juni. Vrijdag van 18.00 uur t/m 21.00 uur en zaterdag van 10.00 uur t/m 15.00 uur, hierbij hebben we natuurlijk weer vrijwilligers nodig. Jet en Bertie geven zich al op tijdens dit overleg.

Verder wordt er tijdens de rondvraag nog gesproken over de kerstmarkt voor 2019. Rinse geeft aan, dat hij in zijn agenda al een afspraak heeft staan en na de vakantie hier een oproep voor doet om de kerstmarkt te organiseren. 

7 Sluiting

De voorzitter bedankt eenieder voor haar/zijn komst en sluit de vergadering.